BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Útmutató az átláthatósági nyilatkozat kitöltéséhez

Útmutató letöltése

A nyilatkozat egy általános adatközlő részből valamint három speciális részből áll (I., II., III.), a szervezetnek csak az általános adatközlő részt valamint a speciális részek reá vonatkozó részét kell kitöltenie, azaz

 1. pontot tölti ki: az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.
 2. pontot tölti ki: az I. pont alá nem tartozó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
 3. pontot tölti ki: a civil szervezet és vízitársulat.

Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

A törvény erejénél fogva átlátható szervek felsorolását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja tartalmazza.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. átlátható szervezet:

az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Kérjük annak aláhúzását, hogy mely rendelkezés alapján minősül a szervezet a törvény erejénél fogva átláthatónak.

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

 1. 1. Tényleges tulajdonos

A II. pontban az I. pont alá nem tartozó jogi személyeknek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek tulajdonosairól, tulajdonosi szerkezetéről kell nyilatkozni.

Ebben a pontban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja alapján kell megjelölni a szervezet természetes személy tényleges tulajdonosát, tulajdonosait.

A hivatkozott jogszabály szerint:

38. tényleges tulajdonos:

 1. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
 2. az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
 3. az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
 4. alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

 1. bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, i rányítást gyakorol, továbbá

 1. az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Ha tehát a szervezet tulajdonosa szintén gazdálkodó szervezet, és nincs az a) pont vagy a

b) pont szerinti magánszemély, az f) pont szerint a vezető tisztségviselőt kell szerepeltetni a táblázatban, amely minden gazdálkodó szervezetnek van.

A táblázatban szereplő adatok bekérését az Áht. 55.§ szakasza teszi lehetővé.

Adóilletőség

A szervezetnek nyilatkoznia kell az adóilletőségéről a megfelelő kategória aláhúzásával, és amennyiben nem Magyarország, az ország megjelölésével.

Ha a szervezet adóilletősége nem EU, EGT, Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamban vagy olyan államban van, amelynek kettős adózásról szóló egyezménye van Magyarországgal, akkor nem átlátható.

  1. Ellenőrzött külföldi társaság
   1. Ha a szervezet magyarországi székhelyű:
    1. aláhúzadó a következő mondat: „Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.”
    2. a II.3. pont többi részét nem kell kitölteni

Ha a szervezet nem magyarországi székhelyű:

    1. aláhúzadó a következő mondat: „Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.”
    2. a megfelelő mondat aláhúzandó arra vonatkozóan, hogy a szervezet ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e
    3. a táblázat értelemszerűen kitöltendő

Az ellenőrzött külföldi társaság fogalma a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerint értendő.

A szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

Ebben a pontban a szervezet azon tulajdonosairól kell nyilatkozni, amelyek nem természetes személyek. Minden olyan szervezetet fel kell tüntetni, amely közvetlenül vagy közvetve, de több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír a szervezetben, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található.

Továbbá nyilatkozni kell az ő vonatkozásukban a II.1., II.2. és II.3. pontban írt feltételek teljesüléséről.

A befolyásra vonatkozóan a Ptk. 8:2. § rendelkezéséből kell kiindulni:

   1. A tényleges tulajdonos tekintetében II.1. pontban foglaltak az irányadók.
   2. Az adóilletőség tekintetében a II.2. pontban foglaltak szerint kell eljárni.
   3. Az ellenőrzött külföldi társaság minősítés tekintetében a II.3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

Civil szervezetek, vízitársulatok

A III. pontban a civil szervezeteknek és vízitársulatoknak kell nyilatkozniuk a II. pont szerinti elvek mentén, azzal, hogy azoknak a szervezeteknek az átláthatóságát is vizsgálni kell, amelyekben a civil szervezet, vízitársulat, valamint a vezető tisztségviselőik 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek.

Ez egyben azt is jelenti, hogy azoknak a szervezeteknek az átláthatóságát is vizsgálni kell, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezetőtisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek.

Civil szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény szerint:

 1. a civil társaság,
 2. a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,
 3. – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az alapítvány; A vízitársulatokat a 2009. évi CXLIV. törvény szabályozza.

III.1.

Ebben a pontban a szervezet vezető tisztségviselőit, illetve ezen vezető tisztségviselők természetes személyazonosító adatait kell megadni.

A táblázatban szereplő adatok bekérését az Áht. 55.§ szakasza teszi lehetővé.

  1. Itt kérjük megadni azokat a szervezeteket, ahol a szervezet vagy vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. Az ezt követő alpontokban ezeknek a szervezeteknek az átláthatóságáról kell nyilatkozni.

   1. Ebben a pontban a III.2. pontban megadott szervezetek természetes személy tényleges tulajdonosát kell megjelölni. Lásd II.1. pontban foglaltak.
   2. Ebben a pontban a III. 2. pontban megjelölt szervezetek adóilletőségéről kell nyilatkozni a II.2. pontban foglaltak szerint.
   3. Ebben a pontban a III.2. pontban megjelölt szervezeteknek az ellenőrzött külföldi társasági minősítéséről kell nyilatkozni a II.3. pontban foglaltak szerint.

III.2.4. Ebben a pontban a III.2. pont szerinti szervezet azon tulajdonosainak átláthatóságáról kell nyilatkozni, amelyek nem természetes személyek. Minden olyan szervezetet fel kell tüntetni, amely közvetlenül vagy közvetve, de több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír a III.2. pont szerinti szervezetben. A részesedés mértéke oszlopban értelemszerűen az itt megjelölt szervezetnek a III.2. pont szerinti szervezetben fennálló részesedését kell megadni.

III.3. Ebben a pontban a nyilatkozó civil szervezet vagy vízitársulat székhelyét kell megjelölni.