BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

BEÜ Tájékoztató

A Beruházási Ügynökség tevékenységének bemutatása

Tájékoztató dokumentum letöltése

A Beruházási Ügynökség létrejötte

Az Országgyűlés az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényében döntött a Beruházási Ügynökség létrehozásáról.

A Kormány a 299/2018. (XII.27.) számú Rendeletében 2019. január 1-től Beruházási Ügynökségként a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (BMSK Zrt.) jelölte ki.

A BMSK Zrt.

A BMSK Zrt. az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, A Vtv. 3. § (2a) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 7/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján, az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezetek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. §-a és az 1. melléklet 2. pontja szerint, 2018. június hónap 26. napjától, 2022. december hónap 31. napjáig, a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

A BMSK Zrt. tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek sora

 1. BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
 2. Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.
 3. Diósgyőri Stadion Rekonstrukciós Kft.
 4. NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. 2019 január 1-től.

A BMSK Zrt. feladatellátása

 1. a Beruházási Ügynökség feladatellátás keretében megvalósítója a 299/2018. (XII.27.) számú kormányrendelet szerinti kormányzati magasépítési beruházásoknak,
 2. a Beruházási Ügynökség feladatellátás keretében közreműködője a 299/2018. (XII.27.) számú rendelet szerinti központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházásoknak,
 3. nem a Beruházási Ügynökség körében megvalósuló beruházásokban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, építési műszaki ellenőri, beruházás-lebonyolítói feladatok ellátója,
 4. a Magyar Sport Háza üzemeltetési feladatai,
 5. a Papp László Budapest Sportaréna hasznosítási feladatai,
 6. biztosítja a Széchy Tamás Uszoda folyamatos üzemeltetését,
 7. egyéb, saját tulajdonú vagy vagyonkezelt sportingatlanok üzemeltetési, hasznosítási feladatai,
 8. logisztikai, egyéb szolgáltatási feladatai,
 9. a tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek irányítása.

A Beruházási Ügynökség feladatellátása

A BEÜ, mint a kormányzati magasépítési beruházások megvalósítója

kormányzati magasépítési beruházás”: állami vagyoni körbe tartozó ingatlanon, a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek költségvetési forrásaiból megvalósuló magasépítési beruházás.

Beruházási Ügynökség a megvalósítója azoknak a kormányzati magasépítési beruházásoknak, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot.

 1. Beszerzési és Közbeszerzési feladatok: Közreműködik a kormányzati magasépítési beruházás előkészítésében és kizárólagos joggal ellátja a beszerzési és közbeszerzési eljárások járulékos közbeszerzési szolgáltatói feladatokat a 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 4.§ e), j), l)-n) és p) pontja esetében.
 2. Feladatok az előkészítés során: a törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint véleményezi, és egyetértése esetén jóváhagyja a kormányzati magasépítési beruházások megvalósításához szükséges tervezési programot, engedélyezési és kivitelezési dokumentációt.
 3. Megvalósító-építtetői feladatok: A kormányzati magasépítési beruházások megvalósítása során ellátja az építtetői feladatokat és gondoskodik az építési műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról.
 4. A Kormány egyedi határozata alapján ellátja a kormányzati magasépítési beruházások előkészítési feladatait is.
 5. Ingatlan- és ingóságkezelési feladatok: A kormányzati magasépítési beruházás megvalósításához szükséges ingatlant az állam nevében eljárva, az állam javára megszerezheti. A kormányzati magasépítési beruházásokhoz szükséges ingatlanok tulajdonosi joggyakorlását ellátja a létrejött építmény átadás-átvételének lebonyolításáig.
 6. Gazdasági feladatok: Az állam nevében végzett feladataiból eredő gazdálkodását az államháztartás központi alrendszerére vonatkozó törvény és kormányrendelet szerinti szabályoknak megfelelően kezeli.

A BEÜ, mint az önkormányzati magasépítési beruházások közreműködője:

”központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás”: helyi önkormányzati vagyoni körbe tartozó ingatlanon, támogatási jogviszony útján biztosított központi költségvetési forrás felhasználásával, a helyi önkormányzat által megvalósításra kerülő magasépítési beruházás.

A Beruházási Ügynökség a központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházások esetén, amelyek kivitelezési becsült értéke – figyelemmel a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdésére is – meghaladja a nettó 700 millió forintot az alábbi feladatokat látja el:

 1. Beruházás-lebonyolítói feladatok: Közreműködik az önkormányzati magasépítési beruházás előkészítésében és megvalósításában, kizárólagos joggal ellátja a beruházás-lebonyolítói feladatokat.
 2. építési műszaki ellenőri feladatok: Közreműködik az önkormányzati magasépítési beruházás megvalósításában, kizárólagos joggal ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.
 3. tervellenőri feladatok: Közreműködik az önkormányzati magasépítési beruházás előkészítésében, kizárólagos joggal ellátja a tervellenőri feladatot.
 4. Beszerzési és Közbeszerzési feladatok: Közreműködik az önkormányzati magasépítési beruházás előkészítésében és megvalósításában, kizárólagos joggal ellátja az eljárásokban a járulékos közbeszerzési szolgáltatói feladatokat.

A Beruházási Ügynökség működési forrásai

A Beruházási Ügynökség működéséhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.